Under aktiviteten kommer en/eller flera forskare att medverka och samla in forskningsdata. Data som samlas in är anonym och hanteras enligt forskningsetiska regler. Insamlade data kommer att ligga till grund för forskningspublikationer så som tidskriftsartiklar, böcker, konferenspresentationer och läromedel, samt för populärvetenskapliga rapporter. Genom ditt godkännande accepterar du att forskning sker under aktiviteten. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras i 10 år från det att forskningsprojektet har avslutats för att sedan gallras. För vidare information eller frågor får du gärna kontakta jenny.karlsson@kau.se projektledare för MECO-projektet.
https://www.m-eco.no/#ommeco